Agita – preparat do zwalczania dorosłych much

Agita 10 WG, preparat do zwalczania osobników dorosłych,
który uzupełnia program zintegrowanego zwalczania much

Pobierz ulotkę

Łatwy w użyciu
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• Pasuje do wszystkich typów gospodarstw: nioski, indyki, brojlery, króliki, świnie, krowy mleczne, cielęta, wołowina
• Substancja czynna: tiametoksam i trikozen
• Sposób działania:
– środek owadobójczy – zabija dorosłe muchy domowe (Musca domestica)
– „przyciągnij i zabij“ – muchy są wabione przez Z-9-tricosene, feromon płciowy oraz przez cukier
– po zlizaniu produktu z powierzchni muchy są szybko zabijane przez tiametoksam
• Dawkowanie:
– rozcieńczenie 100 g preparatu Agita w 80 ml wody zabezpiecza pomieszczenia o łącznej powierzchni
ścian 100 m2
• Sposób stosowania:
– rozcieńczony produkt nanosić pędzlem na wiszące deski (20×30 cm) na miejsca odpoczynku i żerowania much, takie jak parapety, ściany, barierki i korytarze
– deski o wymiarach 20×30 cm malować jednostronnie lub dwustronnie
– dokładnie wysuszyć i powiesić w pomieszczeniach
– 1 jednostronna tablica na 10 m2 powierzchni ściany lub jedna dwustronna tablica na 20 m2
– na każde 80 – 120 m2
powierzchni ściany stosować 10 tablic jednostronnych
– ponowna aplikacja zgodnie z etykietą – dopiero po co najmniej 6 tygodniach
– po zastosowaniu preparatu skuteczność może być widoczna do 4 tygodni
– powtórzyć aplikację, jeśli tablice pokryte są kurzem lub przynęta została zjedzona przez owady
– unikać kontaktu insektycydów ze zwierzętami
• Postać: granulat rozpuszczalny w wodzie (preparat granulowany bezpyłowy)
• Opakowania: 100 g oraz 400 g
• Do użytku profesjonalnego

Neporex 2 SG – regulator wzrostu owadów

Regulator wzrostu owadów przeznaczony do zwalczania larw much 

Substancja czynna: 20 mg/1g cyromazyny (N-cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triamina) 

Pobierz ulotkę

Sposób działania: 

Neporex 2 SG działa jako regulator wzrostu owadów i wpływa na proces przepoczwarzania się  larw much. Nie zabija dorosłych owadów. Eliminacja dorosłej populacji much następuje  stopniowo i staje się widoczna od jednego do dwóch tygodni po zastosowaniu preparatu. Dla  uzyskania szybszej redukcji dorosłej populacji much zaleca się użycie preparatu na dorosłe  owady. 

Sposób użycia 

Neporex 2 SG jest granulatem rozpuszczalnym w wodzie, przeznaczonym do posypywania,  opryskiwania oraz polewania. Zalecana wielkość dawki wynosi 0,5 g substancji czynnej na m2,  niezależnie od sposobu zastosowania. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce  informacyjnej. 

Środki ostrożności i pierwsza pomoc: 

Bezpieczeństwo osoby stosującej 

Zastosować wszelkie środki zmniejszające narażenie wykonującego zabieg na działanie  preparatu. Nie spożywać i nie wdychać. Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu oraz ubrania. W  czasie posypywania używać rękawic ochronnych. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas  stosowania preparatu. Po pracy należy umyć części ciała narażone na kontakt z preparatem i  zmienić ubranie. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać pracę,  zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę lub opakowanie produktu 

Pierwsza pomoc: 

W razie złego samopoczucia należy zwrócić się o pomoc lekarską (pokazać lekarzowi etykietę  jeżeli to możliwe). 

Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.  W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone odzież i obuwie, umyć natychmiast  zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą.  

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy wodą przez kilkanaście minut i natychmiast  wezwać lekarza.  

W przypadku połknięcia: Przepłukać usta wodą. Pić wodę profilaktycznie. 

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki uboczne: 

Nie odnotowano zatrucia u człowieka. 

Antidotum: 

Brak specyficznego antidotum, zastosować terapię objawową.  

Ogólne zalecenia: 

Unikać zanieczyszczenia preparatem poideł i żłobów. 

Nie spłukiwać do wód powierzchniowych lub kanalizacji. 

Ilość produktu w opakowaniu: 

Sposób usuwania produktu i materiałów odpadowych 

Odpady produktu oraz zużyte opakowania należy zniszczyć w urządzeniach przeznaczonych do  utylizacji chemikaliów. 

Warunki przechowywania:  

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.  

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od  2ºC do 30ºC. Chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem. Przechowywać z dala od żywności,  pasz i odżywek 

Podmiot odpowiedzialny: 

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Niemcy, +48 22 440 33 00  

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 

2859/05 

Przed użyciem należy zapoznać się z załączoną ulotką informacyjną. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. 

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. 

P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanej spalarni.

 

Nr partii: 

Data produkcji:  

Data ważności:

Ulotka informacyjna 

Neporex 2 SG 

Neporex 2 SG jest granulatem rozpuszczalnym w wodzie przeznaczonym do posypywania,  opryskiwania i polewania. Zalecana wielkość dawki wynosi 0,5 g substancji czynnej na m2,  niezależnie od sposobu zastosowania. 

Posypywanie: 

Zastosować Neporex 2 SG bezpośrednio i równomiernie na miejsca rozmnażania się much.  Stosować posypywanie tylko w przypadku mokrego lub płynnego obornika. 

Opryskiwanie: 

Rozpuścić i dokładnie wymieszać wskazaną ilość preparatu Neporex 2 SG w odpowiadającej  objętości wody. Rozpylać na miejsca rozmnażania się much za pomocą rozpylacza plecakowego  lub automatycznym urządzeniem rozpylającym. 

Polewanie: 

Rozpuścić i dokładnie wymieszać wskazaną ilość preparatu Neporex 2 SG w odpowiadającej  objętości wody. Stosować równomiernie na miejsca rozmnażania się much za pomocą kanistra  do polewania. 

Ogólne zalecenia: 

Należy zidentyfikować miejsca rozmnażania się much przed zastosowaniem i  potraktować wszystkie miejsca rozmnażania się równocześnie. Neporex 2 SG należy  stosować tylko na miejsca rozmnażania się much. Nie zaleca się stosowania preparatu na  miejsca odpoczywania much (ściany, sufit), ponieważ nie działa na dorosłe postacie  much.  

Przerwy w stosowaniu: 

Zalecane przerwy w stosowaniu preparatu zależą od zarządzania i od metod przetrzymywania  zwierząt jak i od warunków klimatycznych. Może zmieniać się od 2 – 3 tygodni do paru miesięcy.  Więcej określonych zaleceń podano poniżej.

 

Obory
Głęboka ściółka. Pasy szerokości ok. 50 cm należy potraktować  produktem równomiernie wzdłuż ścian oraz wokół i pod  instalacjami gdzie ściółka nie jest zgniatana. Potraktować miejsca  wokół karmników i poideł oraz w miejscach zbierania się  odpadków. 

W klatkach dla cieląt trzymanych na zewnątrz należy  potraktować całą powierzchnię. Zabieg powtórzyć po każdym  czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną znalezione. 

Preparat Neporex 2 SG należy stosować przez spryskiwanie lub  polewanie około 3 dni po czyszczeniu i powtórzyć zabieg po  każdym usunięciu ściółki lub kiedy larwy zostaną znajdowane.

Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na  pasy długości 50 cm x 20 m (10 m2 ):
Do polewania  Do opryskiwania
250 g / 7,5 litra wody  250 g / 2,5 litra wody
Bydło na podłodze rusztowej
Należy potraktować równomiernie całą podłogę natychmiast po  oczyszczeniu kanału z nawozu. Zabieg powtórzyć po każdym  czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną znalezione. Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na  powierzchnię 10 m2
Na sucho
250 g
Chlewnie
Podłoga rusztowa: Należy potraktować równomiernie całą  podłogę natychmiast po oczyszczeniu kanału z gnojowicy. Zabieg  powtórzyć po każdym czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną  znalezione. 

Systemu typu pomieszczenie pełne / pomieszczenie puste: Należy potraktować poprzez posypywanie puste pomieszczenie  natychmiast po oczyszczeniu z nawozu, przed wprowadzeniem  świń 

Głęboka ściółka: potraktować poprzez rozpylenie lub polewanie  około 3 dni po usunięciu obornika i powtórzyć zabieg po każdym  usunięciu lub gdy larwy much zostaną znalezione. Potraktować  całą powierzchnię obornika oraz mokre plamy wokół karmników i  poideł.

Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na  10 m2 powierzchni
Na sucho  Do  

polewania

Do  

opryskiwania

250 g  250 g / 7,5  

litra wody

250 / 2,5 litra  

wody

Drób
Potraktować preparatem całą powierzchnię obornika 1 tydzień po  jego usunięciu. Zabieg powtórzyć po każdym czyszczeniu lub gdy  larwy much zostaną znalezione. Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na  10 m2 powierzchni

 

Mokra ściółka  Sucha  

ściółka

Na sucho  Do  

polewania

Do  

opryskiwania

250 g  250 g / 7,5  litra wody 250 g / 2,5 litra  wody

 

Inne obiekty rolnicze: 

Ogólnie Neporex 2 SG jest stosowany na miejsca rozmnażania się much po 1 – 3 dniach gromadzenia się obornika. Drugie zastosowanie preparatu  następuje po 2 tygodniach. Neporex 2 SG nie eliminuje dorosłych postaci much. Aby wyeliminować dorosłe postacie much należy natychmiast użyć  kombinację produktu Neporex 2 SG z produktem działającym na dorosłe owady.

Mata Dezynfekcyjna, Przeznaczenie i budowa

Mata Dezynfekcyjna „Kolekcja ARKIN” – Budowa

Warstwa nośna :

ZASTOSOWANA  (oryginalna, I gatunek) plandeka PCV  ( winyl), wysoka waga oraz gramatura sprawiają, że tkanina PCV  jest jedną z najbardziej  wytrzymałych plandek na rynku Polskim. Odpowiednio zabezpieczona, serwisowana plandeka PCV  potrafi przetrwać nawet 15 lat.

Tkanina PCV  (oryginalna, I gatunek) jest całkowicie wodoodporna, pleśnioodporna. Jest również odporna na UV, dzięki czemu może być długotrwale stosowana na zewnątrz.

Tkanina PCV  (oryginalna, I gatunek) wykorzystywana jest najczęściej do produkcji plandek przeznaczonych do transportu kolejowego, morskiego, wojskowego. Plandeki PCV  można również spotkać w hutach, kopalniach oraz zakładach przemysłu ciężkiego.

SIATKA  PCV ZBROJONA : 

Siatka PCV ZBROJONA  –  charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne ( rozerwanie). Jedną z najważniejszych cech produktu jest odporność na promienie UV. Odpowiednia wielkość oczek gwarantująca szybkie nanoszenie preparatu dezynfekującego na zadaną powierzchnię.

WKŁAD CHŁONNY :

Wkład wypełniający wykonany z pianki poliuretanowej najwyższej jakości (GAT 1), zapewniający dużą elastyczność oraz chłonność.

 

Teoria – Mucha

Muchy nie wlatują do pomieszczeń przez wszystkie otwory jednakowo. Na przykład:

 • Drzwi/okna w pobliżu zewnętrznych źródeł „wabienia” (składowiska odpadków) są najbardziej narażone na owady
 • Drzwi/okna/przewody wentylacyjne, przez które wydostają się zapachy są w drugiej kolejności narażone na owady
 • Drzwi/okna, które są często otwierane i zamykane są trzecim w kolejności elementem narażenia na owady
 • Drzwi/okna po stronie słonecznej przyciągają więcej owadów
 • Inne pozostałe otwory powinny być również rozważane jako potencjalne źródła przedostawania się owadów

Nie wszystkie muchy są przywabiane jednakowo przez te same stymulatory np.:

 • Osobniki męskie są bardziej przyciągane przez feromony płciowe niż osobniki żeńskie
 • Muchy „głodne” są bardziej czułe na zapachy żywności niż muchy najedzone
 • Muchy najedzone są bardziej czułe na światło niż na zapachy
 • Starsze osobniki są bardziej zainteresowane przywabiaczami płciowymi niż jakimikolwiek innymi
 • Starsze owady są bardziej przyciągane przez możliwe obszary do lądowania (szukanie towarzysza)
 • Muchy stają się mało aktywne w nocy, nawet przy załączonym świetle
 • Pułapki na owady są skuteczniejsze w dzień niż w nocy

Przeznaczenie Lamp Owadobójczych

Jedną z głównych przyczyn niskiego stanu higieny sanitarnej w pomieszczeniach domowych, gospodarczych i przemysłu rolno-spożywczego są zaniedbania w zwalczaniu szkodliwych owadów, przede wszystkim nadlatujących licznie do pomieszczeń różnych gatunków much imuchówek krwiopijnych np. komarów, meszek (zwanych popularnie muszkami).Muchy należą do owadów najczęściej występujących w pomieszczeniach. W miejscach gromadzenia się odpadów populacje much mogą być bardzo liczne, zważywszy, że jedna tylko samica muchy domowej w ciągu życia składa do 1000 jaj. Wylęgające się larwy znajdują dogodne warunki rozwoju w rozkładającej się żywności, często skażonej bakteriami, w odchodach zwierząt (ściółka itp.).Muchówki krwiopijne i licznie występujące muchy niepokoją zwierzęta. Znajduje to odbicie w obniżeniu np. mleczności krów, w zmniejszeniu przyrostów wagowych zwierząt gospodarskich.

Owady mogą przenosić różne chorobotwórcze drobnoustroje wtedy, kiedy w sposób mechaniczny przenoszą je na swoim ciele lub czynny, kiedy poprzez ukłucie wprowadzają do organizmu bakterie (np. komary, meszki itp.). Takie groźne choroby jak: tularemia, kleszczowe zapalenie mózgu, przenoszone są przez komary i muchówki krwiopijne, które poza tym boleśnie kłują powodując niekiedy długotrwałe schorzenia skóry – dermatozy. Liczne gatunki much, jak mucha domowa, mucha plujka, bolimuszka, ścierwica i inne, są szczególnie niebezpieczne podczas lata, kiedy bakterie szybko się rozmnażają. Mogą one przenosić bakterie chorobotwórcze, powodując niebezpieczne choroby jelitowe – biegunki i salmonellozy. Dlatego właśnie w szeroko pojętym przemyśle spożywczym (przetwórnie, zakłady produkcyjne, hale magazynowe) a także w sklepach spożywczych i w gastronomii (restauracje, bary) niezwykle ważne jest racjonalne zwalczanie much. Do zwalczania owadów stosowane są najczęściej różnego rodzaju środki owadobójcze. Jednakże toksyczność dla ludzi i zwierząt chemicznych środków owadobójczych, zawierających pestycydy, ogranicza w znacznym stopniu ich stosowanie.Jak dotychczas najskuteczniejsze okazały się substancje biologicznie czynne np. feromony i promieniowanie świetlne.

Promieniowanie świetlne o odpowiednim natężeniu i długości fali aktywizuje muchy, ponieważ są one nie tylko owadami dziennymi, ale i najczęściej heliofilnymi tj. kierującymi się do źródeł światła. Dlatego też stosowanie pułapek świetlnych na owady jest ze wszech miar wskazane. Pułapki świetlne na owady skutecznie niszczą owady, nie wydzielają substancji toksycznych, nie wymagają ciągłej obsługi i nadzoru. Inne zalety to: niski koszt eksploatacji oraz łatwość instalowania i obsługi. Działanie pułapki świetlnej polega na zwabieniu owadów światłem o odpowiedniej długości fali lub substancją wabiącą (feromony) i niszczeniu ich poprzez wyłapywanie lepami, do których owady przyklejają się.

Pułapka świetlna jest bardzo skuteczna w działaniu i w pełni bezpieczna przy ścisłym przestrzeganiu przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Aby zwiększyć skuteczność działania lampy powinna ona pracować przez całą dobę.

Lokalizacja lamp owadobójczych

„Dobra lampa owadobójcza” powinna w jak najkrótszym okresie czasu wyeliminować owady.

Dlatego należy przestrzegać kilku zasad przy wyborze miejsc lokalizacji urządzeń owadobójczych.

 • lampy powinny być zainstalowane na wysokości od 2m do 3,5m, im niżej tym lepiej, gdyż owady wolą przebywać bliżej posadzki, czyli tam gdzie mogą znaleźć źródło pożywienia
 • lampy owadobójcze należy montować z dala od otworów okiennych
 • lampy owadobójcze należy montować tak, aby były widoczne z każdego miejsca pomieszczenia oraz by zwracały uwagę owadów wlatujących do obiektu
 • należy wybierać miejsca o spokojnym przepływie powietrza
 • należy unikać montażu urządzeń w pobliżu innych źródeł światła
 • pułapki owadobójcze należy instalować tak, aby były skierowane stroną czołową do miejsca zwalczanie np. prostopadle / w poprzek/ źródłem światła, prostopadle do korytarza
 • mając do wyboru lepiej wybierać miejsca cieplejsze o temperaturze otoczenia powyżej 27°C
 • za zasadę prawidłowej lokalizacji lamp owadobójczych przyjmuje się brak wolno występujących owadów latających w obiekcie
 • zgodnie z wymogami HACCP dla przemysłu spożywczego świetlówki w lampach owadobójczych muszą być ofoliowane aby zapobiec możliwości zanieczyszczenia produkcji fragmentami szkła oraz substancjami chemicznymi z luminoforu /m.in. związki rtęci/ w przypadku stłuczenia
kontakt

Masz pytania?
Chcesz zamówić towar telefonicznie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

514 934 388
511 720 908