Agita – preparat do zwalczania dorosłych much

Agita 10 WG, preparat do zwalczania osobników dorosłych,
który uzupełnia program zintegrowanego zwalczania much

Pobierz ulotkę

Łatwy w użyciu
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• Pasuje do wszystkich typów gospodarstw: nioski, indyki, brojlery, króliki, świnie, krowy mleczne, cielęta, wołowina
• Substancja czynna: tiametoksam i trikozen
• Sposób działania:
– środek owadobójczy – zabija dorosłe muchy domowe (Musca domestica)
– „przyciągnij i zabij“ – muchy są wabione przez Z-9-tricosene, feromon płciowy oraz przez cukier
– po zlizaniu produktu z powierzchni muchy są szybko zabijane przez tiametoksam
• Dawkowanie:
– rozcieńczenie 100 g preparatu Agita w 80 ml wody zabezpiecza pomieszczenia o łącznej powierzchni
ścian 100 m2
• Sposób stosowania:
– rozcieńczony produkt nanosić pędzlem na wiszące deski (20×30 cm) na miejsca odpoczynku i żerowania much, takie jak parapety, ściany, barierki i korytarze
– deski o wymiarach 20×30 cm malować jednostronnie lub dwustronnie
– dokładnie wysuszyć i powiesić w pomieszczeniach
– 1 jednostronna tablica na 10 m2 powierzchni ściany lub jedna dwustronna tablica na 20 m2
– na każde 80 – 120 m2
powierzchni ściany stosować 10 tablic jednostronnych
– ponowna aplikacja zgodnie z etykietą – dopiero po co najmniej 6 tygodniach
– po zastosowaniu preparatu skuteczność może być widoczna do 4 tygodni
– powtórzyć aplikację, jeśli tablice pokryte są kurzem lub przynęta została zjedzona przez owady
– unikać kontaktu insektycydów ze zwierzętami
• Postać: granulat rozpuszczalny w wodzie (preparat granulowany bezpyłowy)
• Opakowania: 100 g oraz 400 g
• Do użytku profesjonalnego

Neporex 2 SG – regulator wzrostu owadów

Regulator wzrostu owadów przeznaczony do zwalczania larw much 

Substancja czynna: 20 mg/1g cyromazyny (N-cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triamina) 

Pobierz ulotkę

Sposób działania: 

Neporex 2 SG działa jako regulator wzrostu owadów i wpływa na proces przepoczwarzania się  larw much. Nie zabija dorosłych owadów. Eliminacja dorosłej populacji much następuje  stopniowo i staje się widoczna od jednego do dwóch tygodni po zastosowaniu preparatu. Dla  uzyskania szybszej redukcji dorosłej populacji much zaleca się użycie preparatu na dorosłe  owady. 

Sposób użycia 

Neporex 2 SG jest granulatem rozpuszczalnym w wodzie, przeznaczonym do posypywania,  opryskiwania oraz polewania. Zalecana wielkość dawki wynosi 0,5 g substancji czynnej na m2,  niezależnie od sposobu zastosowania. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce  informacyjnej. 

Środki ostrożności i pierwsza pomoc: 

Bezpieczeństwo osoby stosującej 

Zastosować wszelkie środki zmniejszające narażenie wykonującego zabieg na działanie  preparatu. Nie spożywać i nie wdychać. Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu oraz ubrania. W  czasie posypywania używać rękawic ochronnych. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas  stosowania preparatu. Po pracy należy umyć części ciała narażone na kontakt z preparatem i  zmienić ubranie. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać pracę,  zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę lub opakowanie produktu 

Pierwsza pomoc: 

W razie złego samopoczucia należy zwrócić się o pomoc lekarską (pokazać lekarzowi etykietę  jeżeli to możliwe). 

Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.  W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone odzież i obuwie, umyć natychmiast  zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą.  

W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy wodą przez kilkanaście minut i natychmiast  wezwać lekarza.  

W przypadku połknięcia: Przepłukać usta wodą. Pić wodę profilaktycznie. 

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki uboczne: 

Nie odnotowano zatrucia u człowieka. 

Antidotum: 

Brak specyficznego antidotum, zastosować terapię objawową.  

Ogólne zalecenia: 

Unikać zanieczyszczenia preparatem poideł i żłobów. 

Nie spłukiwać do wód powierzchniowych lub kanalizacji. 

Ilość produktu w opakowaniu: 

Sposób usuwania produktu i materiałów odpadowych 

Odpady produktu oraz zużyte opakowania należy zniszczyć w urządzeniach przeznaczonych do  utylizacji chemikaliów. 

Warunki przechowywania:  

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.  

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od  2ºC do 30ºC. Chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem. Przechowywać z dala od żywności,  pasz i odżywek 

Podmiot odpowiedzialny: 

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Niemcy, +48 22 440 33 00  

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 

2859/05 

Przed użyciem należy zapoznać się z załączoną ulotką informacyjną. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. 

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. 

P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanej spalarni.

 

Nr partii: 

Data produkcji:  

Data ważności:

Ulotka informacyjna 

Neporex 2 SG 

Neporex 2 SG jest granulatem rozpuszczalnym w wodzie przeznaczonym do posypywania,  opryskiwania i polewania. Zalecana wielkość dawki wynosi 0,5 g substancji czynnej na m2,  niezależnie od sposobu zastosowania. 

Posypywanie: 

Zastosować Neporex 2 SG bezpośrednio i równomiernie na miejsca rozmnażania się much.  Stosować posypywanie tylko w przypadku mokrego lub płynnego obornika. 

Opryskiwanie: 

Rozpuścić i dokładnie wymieszać wskazaną ilość preparatu Neporex 2 SG w odpowiadającej  objętości wody. Rozpylać na miejsca rozmnażania się much za pomocą rozpylacza plecakowego  lub automatycznym urządzeniem rozpylającym. 

Polewanie: 

Rozpuścić i dokładnie wymieszać wskazaną ilość preparatu Neporex 2 SG w odpowiadającej  objętości wody. Stosować równomiernie na miejsca rozmnażania się much za pomocą kanistra  do polewania. 

Ogólne zalecenia: 

Należy zidentyfikować miejsca rozmnażania się much przed zastosowaniem i  potraktować wszystkie miejsca rozmnażania się równocześnie. Neporex 2 SG należy  stosować tylko na miejsca rozmnażania się much. Nie zaleca się stosowania preparatu na  miejsca odpoczywania much (ściany, sufit), ponieważ nie działa na dorosłe postacie  much.  

Przerwy w stosowaniu: 

Zalecane przerwy w stosowaniu preparatu zależą od zarządzania i od metod przetrzymywania  zwierząt jak i od warunków klimatycznych. Może zmieniać się od 2 – 3 tygodni do paru miesięcy.  Więcej określonych zaleceń podano poniżej.

 

Obory
Głęboka ściółka. Pasy szerokości ok. 50 cm należy potraktować  produktem równomiernie wzdłuż ścian oraz wokół i pod  instalacjami gdzie ściółka nie jest zgniatana. Potraktować miejsca  wokół karmników i poideł oraz w miejscach zbierania się  odpadków. 

W klatkach dla cieląt trzymanych na zewnątrz należy  potraktować całą powierzchnię. Zabieg powtórzyć po każdym  czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną znalezione. 

Preparat Neporex 2 SG należy stosować przez spryskiwanie lub  polewanie około 3 dni po czyszczeniu i powtórzyć zabieg po  każdym usunięciu ściółki lub kiedy larwy zostaną znajdowane.

Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na  pasy długości 50 cm x 20 m (10 m2 ):
Do polewania  Do opryskiwania
250 g / 7,5 litra wody  250 g / 2,5 litra wody
Bydło na podłodze rusztowej
Należy potraktować równomiernie całą podłogę natychmiast po  oczyszczeniu kanału z nawozu. Zabieg powtórzyć po każdym  czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną znalezione. Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na  powierzchnię 10 m2
Na sucho
250 g
Chlewnie
Podłoga rusztowa: Należy potraktować równomiernie całą  podłogę natychmiast po oczyszczeniu kanału z gnojowicy. Zabieg  powtórzyć po każdym czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną  znalezione. 

Systemu typu pomieszczenie pełne / pomieszczenie puste: Należy potraktować poprzez posypywanie puste pomieszczenie  natychmiast po oczyszczeniu z nawozu, przed wprowadzeniem  świń 

Głęboka ściółka: potraktować poprzez rozpylenie lub polewanie  około 3 dni po usunięciu obornika i powtórzyć zabieg po każdym  usunięciu lub gdy larwy much zostaną znalezione. Potraktować  całą powierzchnię obornika oraz mokre plamy wokół karmników i  poideł.

Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na  10 m2 powierzchni
Na sucho  Do  

polewania

Do  

opryskiwania

250 g  250 g / 7,5  

litra wody

250 / 2,5 litra  

wody

Drób
Potraktować preparatem całą powierzchnię obornika 1 tydzień po  jego usunięciu. Zabieg powtórzyć po każdym czyszczeniu lub gdy  larwy much zostaną znalezione. Ilość preparatu Neporex 2 SG do zastosowania na  10 m2 powierzchni

 

Mokra ściółka  Sucha  

ściółka

Na sucho  Do  

polewania

Do  

opryskiwania

250 g  250 g / 7,5  litra wody 250 g / 2,5 litra  wody

 

Inne obiekty rolnicze: 

Ogólnie Neporex 2 SG jest stosowany na miejsca rozmnażania się much po 1 – 3 dniach gromadzenia się obornika. Drugie zastosowanie preparatu  następuje po 2 tygodniach. Neporex 2 SG nie eliminuje dorosłych postaci much. Aby wyeliminować dorosłe postacie much należy natychmiast użyć  kombinację produktu Neporex 2 SG z produktem działającym na dorosłe owady.